KURUMSAL SİGORTALAR

İşyerinde güvenle ve huzurla çalışmak işyeri paket sigortası yaptırmakla mümkündür.  işyeri binanızı, camlarınızı ve diğer tüm muhteviyatınızı koruma altına alarak işyerinizde oluşabilecek hasarları güvence altına alır. Yangın, su baskını, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok riske karşı işyeriniz için en geniş güvenceyi sunar.

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Dahili su

İzolasyon yetersizliğinden kaynaklanan dahili su hasarları

Fırtına

Kara/hava/deniz taşıtları Çarpması

Yer kayması

Yer kayması ek teminatı

Duman

Deprem

Sel veya su baskını

Kar ağırlığı

Yangın mali sorumluluğu

Enkaz kaldırma masrafları

Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea)

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör

Kira kaybı

Alternatif işyeri değişikliği masrafları

İş durması

Geçici adres nakil

Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlığı

Taşınan para hırsızlığı

Emniyeti suistimal

Makine kırılması

Elektronik cihaz

Çalışanlara ait özel eşyalar

Cam kırılması sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası ; her meslek grubu için özel olarak hazırlanması gereken, o meslek grubunun faaliyetlerini yerine getirirken olası ihmal, kusur sonucu mesleki faaliyetini tam olarak yerine getirememesi veya mesleki faaliyetini yerine getirirken yapacağı hata veya ihmaller veya yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme veya gizliliği ihlal gibi fiiler sonucu, müşterilerinin kendilerinden talep edebilecekleri tazminatları teminat altına alan çok özel bir sigorta ürünüdür.

Nakliyat Emtea Sigortası ile herhangi bir yükünüzün nakil vasıtalarıyla (denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu) bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları teminat altına alır.

Firmanıza Abonman Sözleşmesi alarak

Yıllık sevkiyat kapasitesine göre (sigorta bedelleri itibariyle) sigorta fiyatlarında indirim sağlar.

Sözleşmede beher sefer ve/veya araç başına belirlenmiş olan limite kadar sigortalının geç bildirimde bulunması, sigortalının haklarını zedelemez.

Uygulanacak sigorta fiyatı sayısını azaltır.

Sözleşmede belirtilen hükümlere bağlı olarak belli bir limite kadar sigortalıya otomatik teminat sağlar.

Belirli koşulların yerine gelmesi ve sözleşmeye not edilmiş olması koşuluyla prim iadesi sağlar.

Teminatlar

Tam Ziya: Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesi riskine karşı güvence sağlar.

Dar Teminat: Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ek olarak, taşımayı gerçekleştiren aracın uğrayacağı kazalar (karaya oturma, alabora olma, çatışma, devrilme, hattan çıkma gibi), yangın, infilak gibi kısmi rizikoların da teminat altına alındığı teminat türüdür.

Geniş Teminat: Beklenmeyen ve öngörülemeyen ani bir kaza ve/veya olay neticesinde sigorta konusu yükte meydana gelebilecek her türlü fiziksel hasar ve kayıpları teminat altına alır ve “bütün rizikolara” karşı malınızı güvence altına almanızı sağlar.

Tarım Sigortası Üreticilerin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması amacına yönelik gerekli uygulamaları hatasız ve hızlı bir şekilde yürütülmesidir.

Devlet Destekli Bitkisel Ürün  Sigortası Kapsamı

Dolu

Fırtına

Hortum

Yangın

Heyelan

Deprem

Sel ve su baskını

Devlet Destekli Sera Sigortası teminat kapsamı

Dolu

Deprem

Taşıt çarpması

Fırtına

Hortum

Yangın

Heyelan

Sel ve su baskını

Kar ve dolu ağırlığı

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için risk inceleme-değerlendirme sonucuna göre.

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Teminat Kapsamı

Hayvan hastalıkları (aşağıda belirtilen hastalıklar hariç) ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale

Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması

Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler

Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması

Yangın veya infilâk

Teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski

Sigortalı tarafından veya Sigortalı namına; satılan, temin edilen veya üretimi yapılan ürünlerle ilgili olarak, poliçede belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde; üçüncü şahısların vefatı, yaralanması, sıhhatinin bozulması, üçüncü şahıslara ait mallarda maddi kayıp ve zararlara neden olunması sebebiyle Sigortalı’nın hukuki olarak ödemekle yükümlü olacağı zararlar Genel Şartlar çerçevesinde  teminat altına alır.

Yönetici sorumluluk sigortası, sigortalı kişilerin (yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve müdürler) kusuru veya ihmali nedeniyle (basiretli tacir gibi davranamaması sonucu) görev ve sorumluluklarını kendilerinden beklendiği gibi yerine getirememesi sonucu zarara uğrayan tarafın sigortalı kişlerden talep ettiği tazminat tutarlarını ve savunma masraflarını tazmin eder

Yönetimde görevli kişilerin sorumlulukları

YK üyeleri her türlü kusurlarında, şirkete, pay sahiplerine ve alacaklılara karşı sorumludur. Davacı, istediği üyeye dava açabilir.

Şirketin doğrudan zararı çoğunlukla ortakların ve alacaklıların talepleri doğrultusunda gerçekleşir. Şirket uğradığı zararı kendisi talep edebileceği gibi, ortaklar ve alacaklılar da uğradıkları zarara istinaden dava hakkına sahiptirler. Örneğin; sermaye artırımında ortağın rüçhan hakkını kullanmasının engellenmesi, ortağa payına uygun temettü ödenmemesi, ortağın genel kurul toplantısına katılmasına veya toplantıda oy kullanmasına haksız yere engel olunması, hazırlanan yanlış bilançoya istinaden ortağın hisselerini satması veya yeni hisse senedi alarak zarara uğraması, alacaklıların yanlış bilgiye dayanarak şirkete kredi açması gibi.

Yönetimde görevli 3. kişilerin veya müdürlerin sorumlu olduğu durumlar; kanuna, ana sözleşmeye veya şirket ile aralarındaki akde aykırı davranışlardan kaynaklanır. Müdürün işe geç gelmesi, mesai saatlerinde kendi özel işleriyle meşgul olması, sorumluluğu altında çalışan kimseler kötü muamele etmesi, şirkete ait parayı avans adı altında  kullanması veya başkalarının kullanmasına müsaade etmesi, usulsüz kredi vermesi, şirkete alınan mallara piyasa rayicinden fazla bedel ödenmesi, yetkisiz ya da temsil yetkisini aşmak suretiyle işlem yapması gibi.

Müdürlerin iş kazalarında, taksir niteliğinde de sorumluluğu vardır.(ihmal, dikkatsizlik, tedbirsizlik vs)

Yöneticiler, firmanın tüm faaliyetleri ile ilgili kararları bakımından sorumlu olup iç ve dış müşterilere karşı risk taşımaktadırlar.

Umulmadık bir zamanda herhangi bir düzenleyici kurul, müşteri, rakip ya da kreditörlerin talebi nedeniyle yüklü dava masrafları ortaya çıkabilmekte olup, öngörülmeyen bu zararlara ilişikin yapılan ödemeler firma finansallarını önemli ölçüde olumsuz etkileyebilmektedir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu’nun düzenleme ve yenilikleriyle birlikte firmalara ve yöneticilerine yeni sorumluluklar getirilmektedir.

İşyerinde, meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması ve/veya üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlar.

Elektronik Cihaz Sigortası, güvence kapsamındaki elektronik makine, teçhizat veya sistemlerinin bilgi işlem sistemlerinin temizleme, bakım, revizyon, yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden doğan onarım ve değiştirme masraflarını temin eder.

Elektronik Cihaz Sigortası Ve Makine Kırılması  Sigortasının  sunduğu güvencelerden bazıları

İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, dikkatsizliği ve sabotajı

Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs

Fırtına, sel/seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi doğal afetler

Su-rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları

Hatalı dizayn ve malzeme

Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri

Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma

Sizin istemiş olduğunuz teminatlar ve Limitlerle Özel Çalışma yapılabilir.

Kurumunuzda çalışanlarınıza Özel Sağlık Sigortası yaptırarak ;

Çalışanlarınızın Motivasyonunu arttırabilir,

Çalışanların verimliliğini yükseltebilir,

Sağlık problemi yaşayan çalışanın iş başı yapması daha hızlı  olup zaman kaybı önlenebilir,

Kurum açısından vergi avantajı sağlar.

Teminatlar içeriği için Bakınız Bireysel Sigortalar Sağlık Sigortası Bölümüne

İnşaat Tüm Riskler Sigortası, poliçe üzerinde yazılı değerleri; teminat süresi içinde, inşaat alanında bulunduğu sırada veya poliçede yer alan istisnaların dışında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek kayıp ve hasarı güvence kapsamına alır.

Deprem

Yangın, yıldırım ve infilak

Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs

Sel, su baskını, yağmur, kar, çığ, fırtına

Toprak kayması, toprak çökmesi ve kaya düşmesi

Hava taşıtları çarpması ve uçaktan düşen parçalar

Elektrik hasarları (kısa devre, şerare, ark gibi)

İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)

Geçici şantiye tesisleri

Üçüncü şahıs mali sorumluluk

İş makineleri

Enkaz kaldırma masrafları

Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj

Mevcut bina ve tesisler

Genişletilmiş bakım devresi

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır.

Ayrıca, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarı da bu poliçe kapsamındadır.

HIZLI TEKLİF AL

Uzman brokerimiz hemen sizi arasın ve sigorta seçenekleriniz hakkında konuşalım.

Free WordPress Themes, Free Android Games